Reiki och vetenskapen


Vetenskapliga undersökningar visar vad som händer med energin
Under 80- och 90-talet undersökte Dr Robert Becker, Dr John Zimmerman, och Max Cade vad som egentligen hände under en behandling med Reiki eller annan form av energimedicin, det som i dagligt tal kallas healing. Det man kom fram till var att utövaren och mottagarens hjärnvågor efter en stund synkroniserades i Alfa-stadiet, det stadie man befinner sig i under meditation och djup avslappning. Det som man fann än mer anmärkningsvärt var att de båda förutom att synkronisera hjärnvågor med varandra också pulserade i takt med jordens elektromagnetiska fält, den s.k. Schumanresonansen. Vid dessa tillfällen är den magnetiska strålningen från utövarens händer över 1000 gånger starkare än vanligt, helt utan annan påverkan inifrån eller utifrån.
En tänkbar teori kring det här fenomenet som presenterats är att utövaren länkas till jordens magnetfält och därifrån kan hämta energi från det universella energifältet som i kvantumfysiken förklaras som ”det levande universum i vilket allt är sammankopplat i ett oberoende nätverk”.

Magnetfrekvensen ändras automatiskt beroende på behov
Vidare undersökningar i USA (Zimmerman) och Japan (Seto) la fokus på just den starka strömningen av biomagnetisk energi från utövarens händer vid en behandling. Tidigare oberoende forskning har visat att vissa frekvenser kan stimulera läkning i olika delar av kroppen, t.ex. att nervvävnad stimuleras till återbildning vid 2 Hz, benvävnad växer vid 7 Hz, ligament får hjälp att läkas vid 10 Hz och vid 15 Hz stimuleras kapillärernas bildningar. Man har utifrån detta byggt medicinsk utrustning som används som hjälp för att läka olika vävnader som används vid olika former av fysioterapi som kiropraktik och naprapati och liknande, och man använder ju som bekant ultra-ljud för att t.ex. avlägsna njurstenar eller rensa förkalkade artärer. I sin undersökning fann de att frekvensen från Reikiutövarens händer motsvarade dessa frekvenser när händerna befann sig över ett område som behövde läkas.
(Du hittar mer fakta om denna typ av forskning på James L.Oschmans hemsida: http://energyresearch.homestead.com/index1.html )

Robert Becker förklarade att hjärnvågorna inte är begränsade till hjärnan utan fortplantas i hela kroppen via den transmittorvävnad som omger nerverna (perineurala systemet). Under behandlingen börjar hjärnvågorna pulsera med ganska svag styrka i thalamus i hjärnan och ökar sedan i styrka medan de sprids via det perifera nerverna i kroppen, däribland händerna. Samma effekt uppstår hos den som tar emot behandlingen och det är enligt Becker denna funktion som mer än någon annan läker vävnader och återställer balans i kroppen. Man påpekar där också en av de stora fördelarna med denna typ av energimedicinsk behandling, både den som utövar och den som tar emot får den positiva effekten.

Denna forskning har bedrivits på en stor mängd människor världen över med olika bakgrund, kultur, livsåskådning, religion och trosinriktningar, alla har undersökts och behandlats på samma sätt och resultaten har blivit det samma oavsett.
 
Vetenskapliga studier med hög bevisnivå
En annan undersökning i USA som blivit uppmärksammad p.g.a. sin noggrant kontrollerade process och högt rankade bevisnivå är ett försök med Reiki på labbråttor. Under 2006 och 2008 behandlades sönderstressade labbråttor med Reiki och alla påvisade betydande minskning av stressnivåer, oro och depression. Man hade en kontrollgrupp, en placebogrupp där utövarna bara fejkade och låtsades ge Reiki och där var resultatet att råttorna inte uppvisade någon som helst förändring, ingen minsking av stresshormoner, oro eller depression. Denna studie brukar framhållas som ett av de främsta vetenskapliga bevisen för att Reiki inte är placebo, dvs. att det ökande välmåendet inte bara är en upplevelse som framkallats av mottagarens egna önskningar.
Exempel på redovisning av resultatet: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18435597)

Samma studie i Sverige på 90-talet tystades ner...
En liknande undersökning gjordes på 90-talet av svenska forskare på Karolinska Institutet. När resultaten var klara kunde man konstatera att det är vetenskapligt bevisat att man kan använda healing som ett komplement eller alternativ till många läkemedel, och att healingen har mätbara positiva effekter, lika bra eller ibland till och med bättre än läkemedel i vissa fall, fast utan biverkningar och negativ påverkan på miljön. Man kom också fram till att det inte var någon skillnad om den som gav healing var närvarande i rummet och höll händerna direkt över försöksdjuret,  eller om man skickade healingen på distans flera mil bort. Då tystades studien snabbt ner. Allt material var plötsligt "stulet". Deltagarna blev varnade att inte tala om det här, men en av de som deltog i forskningsgruppen räddade undan material och höll det gömt, tills 2014 då hon gick ut med informationen. http://newsvoice.se/2014/12/08/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/

Reiki används som ett komplement inom vården i många länder
Man har även gjort liknande studier på människor och fått fram resultat som rankas mellan tillfredställande till utmärkta i försök att visa att Reiki har en positiv effekt på smärtlindring. Vetenskapliga studier har gjorts i flera områden som t.ex. i samband med operationer, som lugnande innan operationen och smärtstillande efteråt, på äldre som lider av demens och Alzheimers för att öka kognitionen, behandling av kronisk smärta, stress och depression och man har fått tydligt mätbara positiva resultat i undersökningarna. Idag används Reiki inom dessa områden på över 800 sjukhus i USA och i många andra länder världen över. Värt att reflektera över är att ett av de stora användningsområdena för Reiki är inom den palliativa vården, dvs. inför döden. Reiki används alltså då inte i syfte att bota någon som är svårt sjuk och ligger inför döden utan för att skänka lugn, ge smärtlindring och hjälpa personen att möta döden på ett ljust och kärleksfullt sätt.
Grundaren av” International Center for Reiki Training” William Lee Rand har skapat ett projekt för att sammanställa resultat från vetenskapliga undersökningar som kallas The Touchstone Process
(http://www.centerforreikiresearch.org/RRTouchstone.aspx)


Text av Åsa Elvegård